Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 141

Номер на тръжна процедура: 141

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Баничан

Област: Благоевград

Описание: Водостопанско съоръжение с площ от 4,673 дка, находящо се в местността „Водохващането”, в землището на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград, имот с номер 000032, при граници и съседи: 000046, 000062, 028016, актуван с Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 170, том І, рег. № 2462, дело 157 от 2010 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 18.09.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 15.09.2020

Валидност на процедурата: 11.09.2020

Идентификатор на имота: 000032

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4673.00

Местонахождение на имота: с. Баничан

Начална тръжна цена: 3560.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 356.00 лв. без ДДС

Депозит: 1068.00 лв. без ДДС