Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 140

Номер на тръжна процедура: 140

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: с. Падина

Област: Варна

Описание: Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 55110.60.44, находящ се в землище с. Падина, общ. Девня, обл. Варна, по ККиКР, одобрени със Заповед РД-18-59/16.04.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ: 1488 кв. м, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти и начин на трайно ползване: Напоителен канал

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 14.09.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 09.09.2020

Валидност на процедурата: 11.09.2020

Идентификатор на имота: 55110.60.44

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1488.00

Местонахождение на имота: с. Падина

Начална тръжна цена: 3720.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 372.00 лв. без ДДС

Депозит: 1116.00 лв. без ДДС