Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 14

Номер на тръжна процедура: 14

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: гр. София

Област: София

Описание: МЛЕКАРСКИ ЦЕХ , съставляващ първи етаж от двуетажна сграда, находяща се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе" № 383, , със застроена площ от 430,31 кв.м. /четиристотин и тридесет цяло и тридесет и една стотни/квадратни метра, състоящ се от седем помещения, три хладилни камери, три коридора и сервизно помещение, заснет съгласно одобрена кадастрална карта и регистри като Сграда с идентификатор 44063.1447.3101.1.1 , при съседи по архитектурен проект: улица и от три страни двор и при съседи по схема от кадастралната карта: на същия етаж-няма, под обекта-няма, над обекта: 44063.1447.3101.1.4, 44063.1447.3101.1.7, 44063.1447.3101.1.6, 44063.1447.3101.1.3, 44063.1447.3101.1.2 и 44063.1447.3101.1.5, заедно с 51,91 % /петдесет и едно цяло и деветдесет и една стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на собственост върху поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3101, с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по акт за собственост от 818 кв.м./осемстотин и осемнадесет/, а по скица от АГКК-с площ от 810 кв.м. /осемстотин и десет квадратни метра/, при съседи : поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.3134, 44063.1447.3307, 44063.1447.3209.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 17.02.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 12.02.2020

Валидност на процедурата: 09.03.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3101.1.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 430.31

Местонахождение на имота: гр. София, р-н "Искър", бул. "Цариградско шосе" № 383

Начална тръжна цена: 114100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2282.00 лв. без ДДС

Депозит: 22820.00 лв. без ДДС