Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 139

Номер на тръжна процедура: 139

Продавач: Напоителни системи ЕАД

Населено място: гр. Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: Поземлен имот с идентификатор 68850.209.907, находящ се в землището на град Стара Загора, с площ от 1490 кв.м., трайно предназначение на територията“ територия , заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: за водостопанско хидромелиоративно, с номер на предходен план : 001690, при съседи 68850.209.694, 68850.209.695, 68850.209.903, 68850.209.906

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 03.09.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 31.08.2020

Валидност на процедурата: 11.09.2020

Идентификатор на имота: 68850.209.907

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1490.00

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора

Начална тръжна цена: 18100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1810.00 лв. без ДДС

Депозит: 5430.00 лв. без ДДС