Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 134

Номер на тръжна процедура: 134

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Кюстендил

Населено място: гр. Дупница

Област: Кюстендил

Описание: недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: 74/216 /седемдесет и четири от двеста и шестнадесет/ идеални части с площ 74 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 68789.17.124, целия с площ 216 кв. м., ведно с втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.17.124.1.2, с площ 114 кв.м., находящ в сграда с идентификатор 68789.17.124.1, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Дупница, ул. "Христо Ботев" № 15.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 31.08.2020

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи: 26.08.2020

Валидност на процедурата: 06.11.2020

Идентификатор на имота: 68789.17.124

Индивидуализация на обекта: 74/216 /седемдесет и четири от двеста и шестнадесет/ идеални части с площ 74 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 68789.17.124, целия с площ 216 кв. м., ведно с втори жилищен етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68789.17.124.1.2, с площ 114 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 68789.17.124.1, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, с адрес гр. Дупница, ул. "Христо Ботев" № 15.

Площ: 74.00

Местонахождение на имота: област Кюстендил, Община Дупница, гр. Дупница, ул. "Христо Ботев" № 15.

Начална тръжна цена: 71100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2130.00 лв. без ДДС

Депозит: 7110.00 лв. без ДДС