Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 128

Номер на тръжна процедура: 128

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Разград

Населено място: с. Бисерци

Област: Разград

Описание: Поземлен имот с идентификатор 04131.308.156 (нула четири хиляди сто тридесет и едно, точка, триста и осем, точка, сто петдесет и шест) с площ 4 384 (четири хиляди триста осемдесет и четири) кв.м., тпт: земеделска, нтп: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: трета, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бисерци, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-419/19.06.2019 г. на Изпълнителна директор на АГКК, при граници на поземления имот: 04131.313.286, 04131.308.451, 04131.308.452, 04131.308.166, 04131.308.18, 04131.312.446 и 04131.312.2

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 30.09.2020

Начален час на търга: 14:30

Крайна дата за подаване на документи: 25.09.2020

Валидност на процедурата: 31.10.2020

Идентификатор на имота: 04131.308.156

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4384.00

Местонахождение на имота: с. Бисерци

Начална тръжна цена: 4300.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 200.00 лв. без ДДС

Депозит: 600.00 лв. без ДДС