Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 126

Номер на тръжна процедура: 126

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Разград

Населено място: с. Бисерци

Област: Разград

Описание: Поземлен имот с идентификатор 04131.308.451 (нула четири хиляди сто тридесет и едно, точка, триста и осем, точка, четиристотин петдесет и едно) с площ 11 841 кв. м. (единадесет хиляди осемстотин четиридесет и един) кв.м., тпт: земеделска, нтп: нива, категория на земята: трета, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бисерци, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-419/19.06.2019 г. на Изпълнителна директор на АГКК, при граници на поземления имот: 04131.308.452, 04131.308.166, 04131.308.156 и 04131.308.286.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 06.11.2020

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи: 03.11.2020

Валидност на процедурата: 07.11.2020

Идентификатор на имота: 04131.308.451

Индивидуализация на обекта:

Площ: 11841.00

Местонахождение на имота: с. Бисерци, общ. Кубрат

Начална тръжна цена: 14200.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 600.00 лв. без ДДС

Депозит: 1400.00 лв. без ДДС