Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 123

Номер на тръжна процедура: 123

Продавач: Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД - АДИС ЕООД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Апартамент десен, необзаведен, находящ се в гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Цар Симеон I“ № 103, вх. 4, ет. 3, с площ по документи 52,71 кв.м., състоящ се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения, заснет по кадастрална карта като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.42.1.29, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.608.42, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседи: на същия етаж: 07079.608.42.1.22, 07079.608.42.1.30, под обекта 07079.608.42.1.27, над обекта: 07079.608.42.1.31, ведно с прилежащи части: мазе 11,25 кв.м., както и 2,46 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания поземлен имот.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 06.08.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 03.08.2020

Валидност на процедурата: 16.09.2020

Идентификатор на имота: 07079.608.42.1.29

Индивидуализация на обекта:

Площ: 52.71

Местонахождение на имота: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Цар Симеон I“ № 103, вх. 4, ет. 3

Начална тръжна цена: 64400.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 650.00 лв. без ДДС

Депозит: 19500.00 лв. без ДДС