Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 122

Номер на тръжна процедура: 122

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ямбол

Населено място: с.Могила

Област: Ямбол

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48787.11.166 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Могила, община "Тунджа", област Ямбол, м-т „Ямболски път“, с площ 468 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за стопански двор, със съседи: ПИ с идентификатори 48787.11.167, 48787.11.165, 48787.11.160, 48787.11.161, 48787.11.44 ведно с построената в него масивна едноетажна СГРАДА с предназначение: селскостопанска сграда, със застроена площ 127 кв.м, год. на строеж 1980 г., актуван с АДС № 3697/20.12.2017г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 27.08.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 24.08.2020

Валидност на процедурата: 14.10.2020

Идентификатор на имота: 48787.11.166

Индивидуализация на обекта: начин на трайно ползване: за стопански двор, ведно с построената в него масивна едноетажна СГРАДА с предназначение: селскостопанска сграда, със застроена площ 127 кв.м, год. на строеж 1980 г., актуван с АДС № 3697/20.12.2017г.

Площ: 468.00

Местонахождение на имота: село Могила, община "Тунджа", област Ямбол, м-т „Ямболски път“

Начална тръжна цена: 5800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 290.00 лв. без ДДС

Депозит: 580.00 лв. без ДДС