Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 119

Номер на тръжна процедура: 119

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Монтана

Населено място: с. Бързия

Област: Монтана

Описание: Продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07510.90.79 с площ 1009 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Бързия, одобрени със Заповед № РД-18-584/28.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, община Берковица, област Монтана, актуван с АДС № 4111/27.02.2020 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 31.07.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 28.07.2020

Валидност на процедурата: 08.10.2020

Идентификатор на имота: 07510.90.79

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1009.00

Местонахождение на имота: землище село Бързия

Начална тръжна цена: 10800.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 540.00 лв. без ДДС

Депозит: 1800.00 лв. без ДДС