Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 104

Номер на тръжна процедура: 104

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: с. Борилово

Област: Стара Загора

Описание: Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ VІІОБЩ., с площ 567 кв. м в кв. 60 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора, област Стара Загора, утвърден със Заповед №2529 от 16.12.1982 г., при съседи: изток – УПИ VІIІОБЩ., юг – улица, запад – УПИ VІОБЩ., север – край на регулация, актуван с АЧДС №7822/10.06.2013 г. и Акт №9893/12.06.2020 г. за поправка на АЧДС №7822/10.06.2013 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 01.09.2020

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи: 27.08.2020

Валидност на процедурата: 18.09.2020

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта: УПИ VІІОБЩ. в кв. 60

Площ: 567.00

Местонахождение на имота: с. Борилово, община Стара Загора

Начална тръжна цена: 16950.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС