Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 103

Номер на тръжна процедура: 103

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, представляващ АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „А”, етаж 2 /две/, със застроена площ от 52,59 /петдесет и две цяло и петдесет и девет стотни/ квадратни метра, състоящ се от стая, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: апартамент № 3 от вход „А”, двор, улица, апартамент № 5 от вход „А” и стълбище и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.16, 4063.1447.3428.1.15, и 44063.1447.3428.1.14, под обекта- 44063.1447.3428.1.3 и над обекта: 44063.1447.3428.1.30 , заедно с 2,04 % /две цяло и четири стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,7732 % идеални части от правото на собственост от поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв. м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 25.06.2020

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи: 22.06.2020

Валидност на процедурата: 02.08.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.15

Индивидуализация на обекта:

Площ: 52.59

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 27100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 542.00 лв. без ДДС

Депозит: 5420.00 лв. без ДДС