Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 101

Номер на тръжна процедура: 101

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София , одобрени със Заповед № РД-18-31/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, представляващ АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „Г”, етаж 2 /две/, със застроена площ от 58,18 /петдесет и осем цяло и осемнадесет стотни/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, коридор и сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: двор, стълбище, апартамент № 5 от вход „Г”, улица, апартамент № 1 от вход „Д” и стълбище и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.27 и 44063.1447.3428.1.25, под обекта- 44063.1447.3428.1.11 и над обекта: 44063.1447.3428.1.41, заедно с 2,26 % /две цяло и двадесет и шест стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и 1,9616% идеални части от правото на собственост от поземления имот, върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 29.06.2020

Начален час на търга: 11:30

Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2020

Валидност на процедурата: 02.08.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.26

Индивидуализация на обекта:

Площ: 58.18

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 30000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 600.00 лв. без ДДС

Депозит: 6000.00 лв. без ДДС