Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 100

Номер на тръжна процедура: 100

Продавач: ВРАНА ЕАД

Населено място: София

Област: София

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 44063.1447.3428.1.43 / по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Лозен, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-1/03.04.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, представляващ АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, находящ се в град София, Столична община, район Искър, булевард „Цариградско шосе” № 385, вход „Д”, етаж 3 /три/, със застроена площ от 45,77/четиридесет и пет цяло и седемдесет и седем стотни/ квадратни метра, състоящ се от две стаи, кухня, коридор и общо сервизно помещение, при съседи по архитектурен проект: от две страни двор, стълбище и апартамент № 4 от вход „Д” и при съседи по схема от кадастралната карта: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 44063.1447.3428.1.42, под обекта-44063.1447.3428.1.44 и 44063.1447.3428.1.28 и над обекта-няма, заедно с 1,78 % /едно цяло и седемдесет и осем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, както и 1,5432 % идеални части от правото на собственост от поземления имот , върху който е построена сградата, същият с идентификатор 44063.1447.3428., с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, целият с площ по скица от АГКК от 4 315 кв.м. /четири хиляди триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 44063.1447.8, 44063.1447.3429, 44063.1447.3307 и 44063.1447.3210

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: 24.06.2020

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи: 19.06.2020

Валидност на процедурата: 02.08.2020

Идентификатор на имота: 44063.1447.3428.1.43

Индивидуализация на обекта:

Площ: 45.77

Местонахождение на имота: гр. София, бул. Цариградско шосе №385

Начална тръжна цена: 23700.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 474.00 лв. без ДДС

Депозит: 4740.00 лв. без ДДС