Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 817

Номер на тръжна процедура: 817

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: село Разделна

Област: Варна

Описание: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61741.18.5 съгласно кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-110/15.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.04.2023 г., с адрес на поземления имот село Разделна, община Белослав, област Варна местност СТАРА ГАРА с площ от 6 999 кв.м., урбанизирана територия с трайно предназначение за складова база, при съседи: 61741.18.3, 61741.18.8, 61741.18.6, 61741.18.4. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61741.18.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД - 18 – 110/ 15.12.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.04.2023г. Адрес на поземления имот: с. Разделна, община Белослав, обл. Варна, местност СТАРА ГАРА, площ 3 900 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За складова база. Съседи: 61741.18.8, 61741.18.6, 61741.18.2. 3. ПОЗЕМЛЕН МОТ с идентификатор 61741.18.2 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 110/15.12.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.04.2023г. Адрес на поземления имот: с. Разделна, община Белослав, област Варна, местност СТАРА ГАРА. Площ: 4 699 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За складова база. Съседи: 61741.18.1, 61741.18.8, 61741.18.6, 61741.18.3, 61741.18.4. 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61741.18.3. по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 110/1512.2016г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГГК. Последно изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.04.2023г. Адрес на поземления имот: село Разделна, община Белослав, област Варна, местност СТАРА ГАРА, площ 5 730 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За складова база. Съседи: 61741.18.2, 61741.18.8, 61741.18.6, 61741.18.5, 61741.18.4.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 25.04.2024

Идентификатор на имота: 61741.18.5, 61741.18.1, 61741.18.2 и 61741.18.3

Индивидуализация на обекта:

Площ: 21328.00

Местонахождение на имота: с. Разделна, община Белослав, област Варна, местност СТАРА ГАРА

Начална тръжна цена: 863010.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 17260.00 лв. без ДДС

Депозит: 86301.00 лв. без ДДС