Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 731

Номер на тръжна процедура: 731

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Враца

Населено място: село Краводер

Област: Враца

Описание: поземлен имот № 0.41, за който е образуван УПИ ІV в кв. 36, по застроителния и регулационен план на село Краводер, община Криводол, област Враца, одобрен със Заповед № 98/16.05.2001 г. на Кмета на община Криводол, с площ 1298 кв. м., ведно с построените в него сгради: 1. Стопанска сграда, масивна конструкция с носещи тухлени стени и дървен гредоред на покривната конструкция, на един етаж със застроена площ 71 кв. м., височина 3 м със скатен покрив, състояща се от пет помещения; 2. Навес с три оградни стени, пристроен към източната част на стопанската сграда, масивна конструкция с носещи тухлени стени и дървен гредоред на покривната конструкция, на един етаж със застроена площ 47 кв. м., височина 3 м със скатен покрив. Две от стените на навеса са общи със сградите; 3. Помещение със стопанско предназначение, пристроено към източната част на навеса, масивна конструкция с носещи тухлени стени и дървен гредоред на покривната конструкция, на един етаж със застроена площ 26 кв. м. , височина 3 м със скатен покрив. Сградите са построени 1975 г. Имота е актувани с АЧДС № 1853/27.05.2005 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 13.01.2024

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1298.00

Местонахождение на имота: село Краводер община Криводол област Враца

Начална тръжна цена: 6790.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 600.00 лв. без ДДС

Депозит: 1200.00 лв. без ДДС