Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 727

Номер на тръжна процедура: 727

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: ГР. ШАБЛА

Област: Добрич

Описание: Поземлен имот с идентификатор 83017.216.12 /осемдесет и три хиляди и седемнадесет /точка/ двеста и шестнадесет /точка/ дванадесет/, гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/29.03.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Шабла, п.к. 9680, с площ от 1979 кв.м. (хиляда деветстотин седемдесет и девет квадратни метра); трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За стопански двор, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 83017.216.21, 83017.216.22, 83017.216.13, 83017.211.22, 83017.216.11, заедно с построената в поземления имот: Сграда с идентификатор 83017.216.12.1 /осемдесет и три хиляди и седемнадесет /точка/ двеста и шестнадесет /точка/ дванадесет /точка/ едно/, с адрес на имота: гр. Шабла, п.к. 9680, с площ от 506 кв.м. (петстотин и шест квадратни метра); брой етажи 1 (един), анска сграда, които недвижими имоти: съгласно документ за собственост: АКТ за държавна собственост №707, представлява: ЗЕМЯ с площ от 1978 кв.м. (хиляда деветстотин седемдесет и осем квадратни метра), при граници на имота: север – път в стопански двор, изток – парцел XIII/16, юг – парцел XXI/16, парцел XXII/16, запад – парцел XI/16, заедно с изграденият в същия имот Склад - свинарник със ЗП 474 / четиристотин седемдесет и четири квадратни метра/ кв.м.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 05.01.2024

Идентификатор на имота: 83017.216.12

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1979.00

Местонахождение на имота: гр. Шабла, обл. Добрич

Начална тръжна цена: 31598.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 3160.00 лв. без ДДС