Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 630

Номер на тръжна процедура: 630

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: Чирпан

Област: Стара Загора

Описание: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА (ГАРАЖ) с идентификатор 81414.501.136.2.69 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1540/03.09.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект, е от 12.10.2020 г., адрес на имота: гр. Чирпан, ул. „Д-р Петър Генов“ №12, вх. А, ет. 1, намиращ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 81414.501.136.2, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 81414.501.136, предназначение на самостоятелния обект: Гараж, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 21,69 кв. м, конструкция – СтбК (ППП), постр. 1981 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 24.07.2023

Идентификатор на имота: 81414.501.136.2.69

Индивидуализация на обекта:

Площ: 21.69

Местонахождение на имота: Чирпан

Начална тръжна цена: 9920.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 2000.00 лв. без ДДС