Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 619

Номер на тръжна процедура: 619

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр. Благоевград

Област: Благоевград

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.612.202.1.21, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК, съгласно схема, издадена от СГКК, гр. Благоевград, с обща площ от 32 кв.м , адрес на имота: град Благоевград, ул. Полковник Димов № 1, етаж 2, обект 2.6

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 12.07.2023

Идентификатор на имота: 04279.612.202.1.21

Индивидуализация на обекта:

Площ: 32.00

Местонахождение на имота: град Благоевград, ул. Полковник Димов № 1, офис 2.6, етаж 2

Начална тръжна цена: 33460.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 669.00 лв. без ДДС

Депозит: 3346.00 лв. без ДДС