Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 618

Номер на тръжна процедура: 618

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: село Поликраище, Община Горна Оряховица

Област: Велико Търново

Описание: УПИ II /втори/ - "За търговия и обслужване" в кв. 23 /двадесет и три/, по подробния устройствен план на село Поликраище, Община Горна Оряховица, целия с площ от 2 600 кв.м, с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация , при граници: парцел I - "За парк". парцел III - "За трафопост и магазин", улица с О. К. 39-36, улица с О. К. 39-36, улица с О. О. 63-301, ЗАЕДНО с построения в този имот ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС-РЕСТОРАНТ. КАФЕ. МАГАЗИНИ И ОФИСИ , за който имот има издадени удостоверения от Община Горна Оряховица за въвеждане в експлоатация по чл.177, ал. 3 от ЗУТ, с разгъната застроена площ от 1747.52 кв.м, съгласно разрешение за строеж № 17/02.02.2007 г. на гл. архитект на Община Горна Оряховица, включващ: 1./СГРАДА ЗА КАФЕ, ОФИСИ, МАГАЗИН, ДИСКОТЕКА, разположена южно от междинен паркинг с разгъната застроена площ от 848.93 кв. м, включваща: на сутеренен етаж – дискотека, състояща се от: зала, обслужващи помещения, тоалетна за персонала и тоалетна за клиенти, с обща застроена площ от 495.78 кв.м; на първи етаж, с обща застроена площ от 185.86 кв.м – кафе, състоящо се от: търговска зала, санитарни помещения и склад и магазин: на втори етаж – офис, състоящ се от: три помещения, три санитарни възела и две тераси с обща застроена площ от 167.29 кв.м., за който имот има издадено удостоверение № 32/16.08.2010 г. от Община Горна Оряховица и същият е въведен в експлоатация на основание чл.177, ал. 3 от ЗУТ. 2./ СГРАДА-PECTOPAHT, разположена в северната част на имота с разгърната застроена площ 749.40 кв.м. включваща: на сутеренен етаж – коридор, рампа, складови и обслужващи помещения с обща застроена площ от 284.78 кв.м, включваща: на първи етаж – ресторант, включващ: търговска зала, рампа за зареждане, кухня, миялно, тоалетна за персонал и тоалетна за посетители,с o6ща застроена площ от 359.19 кв.м: на втори етаж - търговска зала, помещение за персонал и санитарни помещения с обща застроена площ от 167.29 кв.м., за който имот има издадено удостоверение № 4-008/01.07.2013 г. от Община Горна Оряховица и същият е въведен в експлоатация на основание чл.177, ал. 3 от ЗУТ,

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 12.07.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1598.33

Местонахождение на имота: село Поликраище, Община Горна Оряховица

Начална тръжна цена: 466600.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 9332.00 лв. без ДДС

Депозит: 46660.00 лв. без ДДС