Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 609

Номер на тръжна процедура: 609

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Гълъбово

Област: Стара Загора

Описание: Незастроен УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ VIII-1920 (осми за хиляда деветстотин и двадесет) с площ 650 (шестстотин и петдесет) кв. м в кв. 50 (петдесет) по ПУП на гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, утвърден със Заповед №2101/01.11.1985 г. и Кадастрален план, утвърден със Заповед №440/20.07.2004 г., при граници на имота: североизток – УПИ VІІ-2237, югоизток – улица, югозапад – УПИ ІХ-1126, северозапад – УПИ V-1137 (Скица №5/04.01.2023 г., издадена от Община Гълъбово), актуван с АЧДС №5782/12.05.2008 г., утвърден от областния управител, вписан в Служба по вписванията – Гълъбово с вх. рег. №488, том II, акт №88, дело №324, партида: 568, в управление на областния управител, с данъчна оценка в размер на: 4639,70 лв.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 07.07.2023

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 650.00

Местонахождение на имота: гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, кв. 50, УПИ VIII-1920

Начална тръжна цена: 6430.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 600.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС