Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 553

Номер на тръжна процедура: 553

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: АПАРТАМЕНТ №62, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.521.176.2.64 по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-55/12.09.2007 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. „Хрищян войвода” №5, вход А, етаж 7, ап. 62, намиращ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.521.176, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: 43,73 кв. м, състоящ се от: дневна, кухня, баня – тоалетна, тераса и коридор, заедно с прилежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №62 с площ 5,21 кв. м, както и с 1,792% идеални части от общите части на сградата и съответното отстъпено право на строеж върху мястото, конструкция: скелетно-безгредова, построен 1992 г., актуван с АЧДС №8369/12.12.2014 г. в управление на областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 07.05.2023

Идентификатор на имота: 68850.521.176.2.64

Индивидуализация на обекта:

Площ: 43.73

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора, ул. „Хрищян войвода” №5, вх. А, ет. 7, ап. 62.

Начална тръжна цена: 35100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2000.00 лв. без ДДС

Депозит: 5000.00 лв. без ДДС