Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 536

Номер на тръжна процедура: 536

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: село Преславец, община Харманли

Област: Хасково

Описание: Поземлен имот с номер 025024, с идентификатор 58244.25.24, в землището на село Преславец, община Харманли, област Хасково, с площ от 41.516 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, в местността „Азмака - 1”, ведно с построената в него сграда – помещение за персонала, с идентификатор 58244.25.24.1., с площ от 82 кв.м., ведно с всички трайни насаждения, подобрения, приращения и съоръжения в имота, при граници и съседи на поземления имот, съгласно акт за собственост: имот № 025023 – нива на Държавата – АМ „Марица“, имот №000162 и имот № 000157 – двата полски път на община Харманли, имот № 025004 – нива на наследниците на Слава Ангелова Гочева, имот № 000233 – полски път на община Харманли, имот № 025006 – нива на Тончо Костадинов Гочев и имот № 000162 – полски път на община Харманли, който имот е образуван от разделяне на имот № 025017, който пък е образуван от обединяване на имоти с номера №025005 и №025016, като последния е образуван от обединяване на имоти с номера № 025001, №025002 и №025003, и при граници и съседи на поземления имот съгласно скица № 15-471884-03.05.2022г.: 58244.25.23, 58244.25.162, 58244.25.6, 58244.24.233, 58244.25.4, 58244.24.157.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 22.03.2023

Идентификатор на имота: 58244.25.24

Индивидуализация на обекта:

Площ: 41516.00

Местонахождение на имота: село Преславец, община Харманли

Начална тръжна цена: 71129.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1422.00 лв. без ДДС

Депозит: 7113.00 лв. без ДДС