Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 530

Номер на тръжна процедура: 530

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр.Харманли

Област: Хасково

Описание: 30.59/1023 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.11.203 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка двеста и три/ по кадастрална карта одобрена със заповед №Рд – 18 – 9/23.03.2006г. на Изпълнителен директор на АК гр. София, находящ се в град Харманли, ул. “Рила“ №8 /осем/ с площ 1023 кв. м /хиляда двадесет и три квадратни метра/, трайно предназначение: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; със съседи на имота: №77181.11.181 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка сто осемдесет и едно/, №77181.11.204 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка двеста и четири/, №77181.11.201/седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка двеста и едно/, №77181.11.415 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка четиристотин и петнадесет/ и №77181.11.202 / седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка двеста и две/ ВЕДНО с целият самостоятелен обект в сграда с идентификатор №77181.11.203.1.26 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка двеста и три точка едно точка двадесет и шест/ с адрес: гр. Харманли, ул. „Рила“ №8 /осем/ ет.5 /пет/ с площ 80 кв.м./осемдесет квадратни метра/ с предназначение: Жилище, апартамент; на едно ниво със съседни самостоятелни обекти: на същия етаж №77181.11.203.1.27 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка двеста и три точка едно точка двадесет и седем/ под обекта: №77181.11.203.1.20 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка единадесет точка двеста и три точка едно точка двадесет/; над обекта – няма ведно с прилежащите идеални части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 07.03.2023

Идентификатор на имота: 77181.11.203.1.26

Индивидуализация на обекта:

Площ: 80.00

Местонахождение на имота: гр.Харманли, ул. „РИЛА“ № 8, ет. 5

Начална тръжна цена: 41100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 822.00 лв. без ДДС

Депозит: 4110.00 лв. без ДДС