Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 499

Номер на тръжна процедура: 499

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: с.Горна Василица, общ.Костенец

Област: Софийска област

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: ЗАЛЕСЕНА НИВА, с площ от 2,671 дка, находяща се в землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, област Софийска, в местността „Лесичево место“, съставляващ имот №000485 по картата на същото землище, при граници /съседи/ на имота: имот № 000358 – залесена територия на кметство с. Горна Василица, имот № 000002 – населено място и имот № 000449 – залесена територия на Георги Йорданов Спиридонов. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 2,495 дка, находяща се в землището на с. Горна Василица, ЕКАТТЕ 18561, община Костенец, в местността „Лесичево место“, съставляващ имот №000449 по картата на същото землище, при граници /съседи/ на имота: имот № 000358 – залесена територия на Кметство с. Горна Василица и имот № 000485 – залесена нива на Георги Йорданов Спиридонов.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 17.04.2023

Идентификатор на имота: 18561.0.449 и 18561.0.485

Индивидуализация на обекта:

Площ: 5166.00

Местонахождение на имота: с. Горна Василица, община Костенец, област Софийска, в местността „Лесичево место“

Начална тръжна цена: 28071.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 561.00 лв. без ДДС

Депозит: 2807.00 лв. без ДДС