Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 447

Номер на тръжна процедура: 447

Продавач: Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести "Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна

Населено място: град Трявна

Област: Габрово

Описание: Поземлен имот с идентификатор 73403.501.1749 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин четиридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-21 / 12.05.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР с адрес на поземления имот: град Трявна п.к. 5З50, община Трявна, област Габрово, ул. „Бреза” № 49 (четиридесет и девет), с площ по кадастралната скица от 16721 кв.м. (шестнадесет хиляди, седемстотин двадесет и един квадратни метра); трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; номер по предходен план: 1749, квартал 0, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 73403.149.1 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, сто четиридесет и девет, точка, едно), 73403.501.2733 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, две хиляда седемстотин тридесет и три) 73403.501.2732 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, две хиляда седемстотин тридесет и две), 73403.49.7 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, четиридесет и девет, точка, седем), 73403.49.8 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, четиридесет и девет, точка, осем), 73403.501.2909 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди деветстотин и девет), 73403.501.2265 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди двеста шестдесет и пет) и 73403.149.14 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, сто четиридесет и девет, точка, четиринадесет), ЗАЕДНО с построените в гореописания поземлен имот СГРАДА с идентификатор 73403.501.1749.1 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин четиридесет и девет, точка, едно), със застроена площ по кадастрална скица от 176 кв. м. (сто седемдесет и шест квадратни метра), брой надземни етажи 2 (два), състояща се както следва: подземен етаж – четири броя мази, първи етаж – стълбищна част и два апартамента, състоящи се от коридор, две спални, кухня с килер, баня, тоалетна; втори етаж – стълбищна част и два апартамента, състоящи се от коридор, две спални, кухня с тераса, баня, тоалетна, с предназначение: Курортна туристическа сграда и СГРАДА с идентификатор 73403.501.1749.2 (седемдесет и три хиляди, четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, хиляда седемстотин четиридесет и девет, точка, две), със застроена площ по кадастрална скица от 174 кв. м. (сто седемдесет и четири квадратни метра), брой надземни етажи 2 (два), състояща се както следва: подземен етаж – четири броя мази, първи етаж – стълбищна част и два апартамента, състоящи се от коридор, две спални, кухня с килер, баня, тоалетна; втори етаж – стълбищна част и два апартамента, състоящи се от коридор, две спални, кухня с тераса, баня, тоалетна, с предназначение: Курортна туристическа сграда.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 03.11.2022

Идентификатор на имота: 73403.501.1749

Индивидуализация на обекта:

Площ: 16721.00

Местонахождение на имота: улица "Бреза", град Трявна

Начална тръжна цена: 238900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 10000.00 лв. без ДДС

Депозит: 35000.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация