Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 435

Номер на тръжна процедура: 435

Продавач: „Мини Марица-изток” ЕАД

Населено място: гр. Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.10 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и девет точка четири хиляди сто и едно точка две точка десет) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 26.11.2021 г. Адрес на имота: гр. Стара Загора, община и област Стара Загора, ул. „Чая“ № 23 (двадесет и три), етаж 1 (едно), гараж 10 (десет). Самостоятелният обект се намира на етаж 1 (едно) в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и девет точка четири хиляди сто и едно точка две). Предназначение: Хангар, депо, гараж. Сградата е разположена в общински поземлен имот с идентификатор 68850.509.4101 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и девет точка четири хиляди сто и едно). Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1 (едно). Посочена в документа площ: 16,69 кв. м. (шестнадесет цяло и шестдесет и девет стотни кв. м.) Прилежащи части: …Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68850.509.4101.2.9. Под обекта: няма. Над обекта: няма. Стар идентификатор: няма - съгласно нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижими имоти Акт № 25, том III, рег. № 6585, Н. дело № 321/2021 г., вписан под дв. вх. рег. № 14200 от 10.12.2021 г.; Вх. рег. № 14231 от 10.12.2021 г.; Акт № 37, том XLIII, дело № 7854 от 2021 г., в Службата по вписванията гр. Стара Загора

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 09:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 11.10.2022

Идентификатор на имота: 68850.509.4101.2.10

Индивидуализация на обекта:

Площ: 16.69

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора, община и област Стара Загора, ул. „Чая“ № 23 (двадесет и три), етаж 1 (едно), гараж 10 (десет)

Начална тръжна цена: 17600.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 352.00 лв. без ДДС

Депозит: 1760.00 лв. без ДДС