Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 430

Номер на тръжна процедура: 430

Продавач: „Мини Марица-изток” ЕАД

Населено място: гр. Стара Загора

Област: Стара Загора

Описание: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и девет точка четири хиляди сто и едно точка две точка две) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1/07.01.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 26.11.2021 г. Адрес на имота: гр. Стара Загора, община и област Стара Загора, ул. „Чая“ № 23 (двадесет и три), етаж 1 (едно), гараж 2 (две). Самостоятелният обект се намира на етаж 1 (едно) в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и девет точка четири хиляди сто и едно точка две). Предназначение: Хангар, депо, гараж. Сградата е разположена в общински поземлен имот с идентификатор 68850.509.4101 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и девет точка четири хиляди сто и едно). Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1 (едно). Посочена в документа площ: 16,82 кв. м. (шестнадесет цяло осемдесет и две стотин кв. м.) Прилежащи части: …Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68850.509.4101.2.3, 68850.509.4101.2.1 Под обекта: няма. Над обекта: няма. Стар идентификатор: няма - съгласно нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижими имоти Акт № 20, том III, рег. № 6570, Н. дело № 316/2021 г., вписан под дв. вх. рег. № 14188 от 10.12.2021 г.; Вх. рег. № 14226 от 10.12.2021 г.; Акт № 27, том XLIII, дело № 7843 от 2021 г., в Службата по вписванията гр. Стара Загора

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:30

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 11.10.2022

Идентификатор на имота: 68850.509.4101.2.2

Индивидуализация на обекта:

Площ: 16.82

Местонахождение на имота: гр. Стара Загора, община и област Стара Загора, ул. „Чая“ № 23 (двадесет и три), етаж 1 (едно), гараж 2 (две)

Начална тръжна цена: 17700.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 354.00 лв. без ДДС

Депозит: 1770.00 лв. без ДДС