Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 425

Номер на тръжна процедура: 425

Продавач: Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за продължително лечение и рехабилитация “Цар Фердинанд І” ЕООД, с.Искрец, Софийска област

Населено място: село Искрец

Област: Софийска област

Описание: Поземлен имот с идентификатор 32843.182.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-494 на изпълнителния директор на АГКК от 16 февруари 2018 г.; адрес за поземления имот: местността „Санаториумът", с. Искрец, община Своге, област София; площ 4466 кв. м съгласно скица № 15-876840 от 25 ноември 2018 г.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана: начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум: стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 182049; заедно с построената в него сграда - „Павилион V ПВО (ПФО)“ с идентификатор 32843,182.49.1, със застроена площ 696.00 кв. м. по Акт за държавна собственост № 1362 от 10 юли 2003г. и 663,00 кв. м по скица № 15-249486 от 22 март 2019 г.; брой етажи 3; предназначение: Здравно заведение.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 01.11.2022

Идентификатор на имота: 32843.182.49; 32843.182.49.1

Индивидуализация на обекта:

Площ: 4466.00

Местонахождение на имота: село Искрец, жк. Санаториума, община Своге

Начална тръжна цена: 445000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 22250.00 лв. без ДДС

Депозит: 45000.00 лв. без ДДС