Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 401

Номер на тръжна процедура: 401

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Поземлен имот с идентификатор 07079.605.782, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Бургас, Северна промишлена зона, площ 26804 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен складов обект, съседи на имота: 07079.605.425, 07079.605.452, 07079.605.423, 07079.605.432, 07079.605.434, 07079.605.399, 07079.605.393, 07079.605.687

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 10.08.2022

Идентификатор на имота: 07079.605.782

Индивидуализация на обекта: Северна промишлена зона, площ 26804 кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен складов обект, съседи на имота: 07079.605.425, 07079.605.452, 07079.605.423, 07079.605.432, 07079.605.434, 07079.605.399, 07079.605.393, 07079.605.687

Площ: 26804.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас, ПЗ Север

Начална тръжна цена: 1395200.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 13952.00 лв. без ДДС

Депозит: 139520.00 лв. без ДДС