Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 386

Номер на тръжна процедура: 386

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: Харманли

Област: Хасково

Описание: 43.58/1023 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.11.20З по кадастрална карта одобрена със заповед № РД-18-9/23.03.2006 г. на Изпълнителен директор на АК гр. София, находящ се в гр. Харманли, ул. „Рила“№ 8 с площ 1023 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; със съседи на имота: № 77181.11.181, № 77181.11.204, № 77181.11.201, № 77181.11.415 и № 77181.11.202 ВЕДНО с целият самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 77181.11.203.1.23 с адрес: гр. Харманли, ул. ”Рила” № 8, ет.4 с площ от 114 кв.м. с предназначение: жилище, апартамент; на едно ниво със съседни самостоятелни обекти: на същия етаж № 77181.11.203.1.24 и № 77181.11.203.1.22 под обекта: № 77181.11.203.1.22, над обекта № 77181.11.20З.1.28 и № 77181.11.20З.1.29 ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 04.08.2022

Идентификатор на имота: 77181.11.203.1.23

Индивидуализация на обекта:

Площ: 114.00

Местонахождение на имота: гр. Харманли, ул. ”Рила” № 8, ет.4

Начална тръжна цена: 52000.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1040.00 лв. без ДДС

Депозит: 5200.00 лв. без ДДС