Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 372

Номер на тръжна процедура: 372

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Ямбол

Населено място: с.Шарково

Област: Ямбол

Описание: НЕДВИЖИМ ИМОТ - частна държавна собственост, актуван с АДС № 3575/18.11.2015 г., с адрес: област Ямбол, община Болярово, с. Шарково, ул. „Атанас Ангелов“ № 22, представляващ бивша ветеринарна лечебница, построена през 1962 г., състояща се от: 1. Сграда с идентификатор 83051.501.118.1 по КККР на с. Шарково, със застроена площ 86 кв.м, брой етажи: 2, конструкция – масивна, предназначение – сграда със смесено предназначение; 2. Сграда с идентификатор 83051.501.118.2 по КККР на с. Шарково, със застроена площ 81 кв. м, брой етажи: 1, конструкция – масивна, предназначение – сграда със смесено предназначение, находящи се в поземлен имот с идентификатор 83051.501.118., с граници на имота: ПИ № № 83051.501.119, 83051.501.421, 83051.501.117, 83051.501.116, 83051.501.185.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 06.07.2022

Идентификатор на имота: 83051.501.118.1 ; 83051.501.118.2

Индивидуализация на обекта: находящи се в поземлен имот с идентификатор 83051.501.118

Площ: 167.00

Местонахождение на имота: с. Шарково, община Болярово, област Ямбол

Начална тръжна цена: 7363.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 368.00 лв. без ДДС

Депозит: 736.00 лв. без ДДС