Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 311

Номер на тръжна процедура: 311

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Продажба на недвижим имот, представляващ:Поземлен имот с идентификатор 07079.663.727, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 35 540 (тридесет и пет хиляди, петстотин четиридесет ) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.717, 07079.663.671,07079.663.69; номер по предходен план 727, квартал 2, парцел IX, при съседи: 07079.663.728, 07079.663.744, 07079.663.720, 07079.663.726, 07079.663.746, 07079.663.58.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 18.10.2021

Идентификатор на имота: 07079.663.727

Индивидуализация на обекта:

Площ: 35540.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас, Южна промишлена зона

Начална тръжна цена: 2072100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 20721.00 лв. без ДДС

Депозит: 207210.00 лв. без ДДС