Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 303

Номер на тръжна процедура: 303

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.767, находящ се в гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, Южна промишлена зона, с площ 11706 (единадесет хиляди седемстотин и шест) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, предходен идентификатор: 07079.663.739; номер по предходен план 739, квартал 5, парцел XXVIII-767, при съседи: 07079.663.701; 07079.663.745; 07079.663.768; 07079.663.664.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 14.09.2021

Идентификатор на имота: 07079.663.767

Индивидуализация на обекта:

Площ: 11706.00

Местонахождение на имота: гр. Бургас, Южна промишлена зона

Начална тръжна цена: 682460.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 6825.00 лв. без ДДС

Депозит: 68246.00 лв. без ДДС