Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 294

Номер на тръжна процедура: 294

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Разград

Населено място: с. Самуил

Област: Разград

Описание: Поземлен имот с идентификатор 65276.130.339 (шестдесет и пет хиляди двеста седемдесет и шест, точка, сто и тридесет, точка, триста тридесет и девет) с площ 1002 (хиляда и два) кв.м., тпт: територия на транспорта, нтп: за ремонт и поддържане на транспортни средства, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Самуил, община Самуил, област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-181/25.03.2019 г. на Изпълнителна директор на АГКК, при граници на поземления имот: 65276.9.302, 65276.2.517, 65276.130.939, 65276.130.900.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 07.09.2021

Идентификатор на имота: 65276.130.339

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1002.00

Местонахождение на имота: с. Самуил

Начална тръжна цена: 1141.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 70.00 лв. без ДДС

Депозит: 100.00 лв. без ДДС