Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 226

Номер на тръжна процедура: 226

Продавач: "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД

Населено място: Бургас

Област: Бургас

Описание: Продажба на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 07079.663.729, представляващ УПИ I-729, находящ се в кв. 10 по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“, гр. Бургас, с граници: ПИ 07079.663.733, ПИ 07079.663.744, ПИ 07079.663.720, ПИ 07079.663.730, ПИ 07079.663.68 по КККР на гр. Бургас, Промишлена зона „Юг-Запад“ с площ 100015 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект .

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:30

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 12.04.2021

Идентификатор на имота: 07079.663.729

Индивидуализация на обекта:

Площ: 100015.00

Местонахождение на имота: гр.Бургас, Южна промишлена зона

Начална тръжна цена: 5234900.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 52349.00 лв. без ДДС

Депозит: 523490.00 лв. без ДДС