Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 199

Номер на тръжна процедура: 199

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: с. Загорски

Област: Кърджали

Описание: Имот №010300, представляващ пасище, мера, (прилежащ терен), с площ 3607 кв. м, в местността „Харманлък алтъ“, в землището на с. Загорски, община Кирково, област Кърджали, при граници: имот №010298, имот №010357, имот №010296, имот №010357, имот №010238, имот №010302, имот №010361, имот №010360, съгласно Нотариален акт №15, том IV, рег. №5281, дело №615 от 14 август 2007 г., вписан в Службата по вписванията - Момчилград, с вх. рег. №1483 от 14 август 2007 г., акт №197, том VI, дело №1301/2007 г. Съгласно скица на поземлен имот №15-156325 от 21 февруари 2019 г., издадена от СГКК – Кърджали - ПИ с идентификатор №30140.10.300, намиращ се в с. Загорски, община Кирково, област Кърджали, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-108 на Изпълнителния директор на АГКК от 30 юни 2017 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: в местността „Харманлък алтъ“, с площ 3608 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия: 9, при съседи: 30140.10.357, 30140.10.298, 30140.10.360, 30140.10.361; 30140.10.302, 30140.10.238, 30140.10.295, 30140.10.296.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 10.02.2021

Идентификатор на имота: 30140.10.300

Индивидуализация на обекта:

Площ: 3607.00

Местонахождение на имота: с. Загорски, обл. Кърджали

Начална тръжна цена: 1293.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 70.00 лв. без ДДС

Депозит: 129.30 лв. без ДДС