Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 198

Номер на тръжна процедура: 198

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: с. Загорски

Област: Кърджали

Описание: Имот №010299, представляващ пасище с храсти (прилежащ терен), с площ 2166 кв. м, в местността „Харманлък алтъ“, в землището на с. Загорски, община Кирково, област Кърджали, при граници: имот №010297, имот №010243, имот №010245, имот №010247, имот №010249, имот №010301, имот №010302, съгласно Нотариален акт №15, том IV, рег. №5281, дело №615 от 2007 г., вписан в Службата по вписванията – Момчилград с вх. рег. №1483 от 14 август 2007 г., акт №197, том VI, дело №1301/2007 г. Съгласно скица на поземлен имот №15-156317 от 21 февруари 2019 г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кърджали - ПИ с идентификатор 30140.10.299, намиращ се в с. Загорски, община Кирково, област Кърджали, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-108 на Изпълнителния директор на АГКК от 30 юни 2017 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: в местността „Харманлък алтъ“, с площ 2165 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия: 9, при съседи: 30140.10.302, 30140.10.301, 30140.10.247, 30140.10.249; 30140.10.245, 30140.10.243, 30140.10.244, 30140.10.297.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 10.02.2021

Идентификатор на имота: 30140.10.299

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2166.00

Местонахождение на имота: с. Загорски, обл. Кърджали

Начална тръжна цена: 776.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 40.00 лв. без ДДС

Депозит: 77.60 лв. без ДДС