Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 197

Номер на тръжна процедура: 197

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: с. Загорски

Област: Кърджали

Описание: Имот №010250, представляващ пасище с храсти (прилежащ терен), с площ 2797 кв. м, в местността „Ак юзюм алтъ“, в землището на с. Загорски, община Кирково, област Кърджали, при граници: имот №010301, имот №010251, имот №010256, имот №010252, имот №010253, имот №010365, имот №010303, имот №010302, съгласно Нотариален акт №15, том IV, рег. №5281, дело №615 от 2007 г., вписан в Службата по вписванията – Момчилград, вх. рег. №1483 от 14 август 2007 г., акт №197, том VI, дело №1301/2007 г. Съгласно скица на поземлен имот №15-156310 от 21 февруари 2019 г., издадена от СГКК – Кърджали - ПИ с идентификатор №30140.10.250, намиращ се в с. Загорски, община Кирково, област Кърджали, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-108 на Изпълнителния директор на АГКК от 30 юни 2017 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: в местността „Ак юзюм алтъ“, с площ 2800 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия: 9, при съседи: 30140.10.302, 30140.10.301, 30140.10.303, 30140.10.304, 30140.10.365, 30140.10.253, 30140.10.256, 30140.10.252, 30140.10.251, 30140.888.9901.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 12:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 10.02.2021

Идентификатор на имота: 30140.10.250

Индивидуализация на обекта:

Площ: 2797.00

Местонахождение на имота: с. Загорски, обл. Кърджали

Начална тръжна цена: 1002.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 50.00 лв. без ДДС

Депозит: 100.20 лв. без ДДС