Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 196

Номер на тръжна процедура: 196

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: с. Загорски

Област: Кърджали

Описание: Имот №010249, представляващ пасище с храсти (прилежащ терен), с площ 1172 кв. м, в местността „Ак юзюм алтъ“, в землището на с. Загорски, община Кирково, област Кърджали, при граници: имот №010486, имот №010205, имот №010251, имот №010301, имот №010253, имот №010365, имот №010303, имот №010302, съгласно Нотариален акт №15, том IV, рег. №5281, дело №615 от 14 август 2007 г., вписан в Службата по вписванията - Момчилград, с вх. рег. №1483 от 14 август 2007 г., акт №197, том VI, дело №1301 от 2007 г. Съгласно скица на поземлен имот №15-156283 от 21 февруари 2019 г., издадена от СГКК – Кърджали - ПИ с идентификатор №30140.10.249, намиращ се в с. Загорски, община Кирково, област Кърджали, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-108 на Изпълнителния директор на АГКК от 30 юни 2017 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: в местността „Ак юзюм алтъ“, площ 1172 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия: 9, при съседи: 30140.10.246, 30140.10.245, 30140.10.299, 30140.10.247; 30140.10.301, 30140.10.251, 30140.10.206, 30140.10.205, 30140.10.486, 30140.10.248.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 13:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 10.02.2021

Идентификатор на имота: 30140.10.249

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1172.00

Местонахождение на имота: с. Загорски, обл. Кърджали

Начална тръжна цена: 420.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 20.00 лв. без ДДС

Депозит: 42.00 лв. без ДДС