Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 195

Номер на тръжна процедура: 195

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: с. Янино

Област: Кърджали

Описание: Имот №000544 с площ 1189 кв. м, с начин на трайно ползване: стопански двор, в землището на с. Янино, община Кирково, област Кърджали, при граници на имота: имот №000540, имот №000542, имот №000530, имот №000529, имот №000543, имот №000451, имот №000537, имот №000538, имот №000539, имот №000631, имот №000629, имот №000526, имот №000542, имот №000541, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижими имоти по документи (констативен) №84, том IV, рег. №3044, дело №684/2015 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. №2112 от 12 октомври 2005 г., акт №50, том VIII, дело №1283/2015 г. Съгласно скица на поземлен имот №15-156498, издадена от СГКК - Кърджали от 21 февруари 2019 г. - ПИ с идентификатор №87415.1.544, намиращ се в с. Янино, община Кирково, област Кърдалжи, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-168 на изпълнителния директор на АГКК от 04 август 2017 г., последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с площ 1189 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за стопански двор, категория на земята при неполивни условия: 0 (нула); при съседи: 87415.1.526, 87415.1.541, 87415.1.629, 87415.1.631, 87415.1.539; 87415.1.538, 87415.1.537, 87415.1.543, 87415.1.451, 87415.1.529, 87415.1.530, 87415.1.540, 87415.1.542

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 16:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 10.02.2021

Идентификатор на имота: 87415.1.544

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1189.00

Местонахождение на имота: с. Янино, обл. Кърджали

Начална тръжна цена: 688.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 40.00 лв. без ДДС

Депозит: 68.80 лв. без ДДС