Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 193

Номер на тръжна процедура: 193

Продавач: Земинвест ЕАД

Населено място: с. Янино

Област: Кърджали

Описание: Имот №000449 с площ 5343 кв. м, с начин на трайно ползване: пасище, мера, в землището на с. Янино, община Кирково, област Кърджали, а съгласно скица на поземлен имот ПИ с идентификатор №87415.1.449, находящ се в с. Янино, община Кирково, област Кърджали по КККР, с площ 5360 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята при неполивни условия: 9.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 09:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 10.02.2021

Идентификатор на имота: 87415.1.449

Индивидуализация на обекта:

Площ: 5343.00

Местонахождение на имота: с. Янино, обл. Кърджали

Начална тръжна цена: 3090.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 150.00 лв. без ДДС

Депозит: 309.00 лв. без ДДС