Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 190

Номер на тръжна процедура: 190

Продавач: ЕКОЕЛ- ЕАД - в ликвидация

Населено място: Плевен

Област: Плевен

Описание: Поземлен имот с идентификатор 56722.666.118 по кадастралната карта на гр. Плевен, одобрена със Заповед № РД-18-71/06.06.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 1255 кв. м., гр. Плевен, Кайлъка, с трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване - за второстепенна улица при съседи: поземлени имоти с идентификатори 56722.666.104, 56722.666.1015, 56722.666.116, 56722.666.112, 56722.666.111, 56722.666.106, 56722.666.1007

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 25.02.2021

Идентификатор на имота: 56722.666.118 по кадастралната карта на гр. Плевен

Индивидуализация на обекта:

Площ: 1255.00

Местонахождение на имота: гр. Плевен, Кайлъка

Начална тръжна цена: 51400.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 2570.00 лв. без ДДС

Депозит: 5140.00 лв. без ДДС