Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 184

Номер на тръжна процедура: 184

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Монтана

Населено място: с. Долна Вереница

Област: Монтана

Описание: недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ II с площ 585 кв. м в кв. 98 по плана на село Долна Вереница, одобрен със Заповед № 1626/18.10.1993 г., община Монтана, област Монтана, актуван с АДС № 4043/10.07.2019 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 19.02.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 585.00

Местонахождение на имота: с Долна Вереница

Начална тръжна цена: 6340.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС