Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 157

Номер на тръжна процедура: 157

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: Белово

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 03592.503.1920 с площ 620 кв.м., актуван с АДС №7189/19.06.2019 г., находящ се в гр. Белово, ул. "Освобождение"; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 31.12.2020

Идентификатор на имота: 03592.503.1920

Индивидуализация на обекта:

Площ: 620.00

Местонахождение на имота: Белово

Начална тръжна цена: 13100.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 700.00 лв. без ДДС

Депозит: 800.00 лв. без ДДС