Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 154

Номер на тръжна процедура: 154

Продавач: Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Канев" АД, гр.Русе

Населено място: Русе

Област: Русе

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3161 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка три хиляди сто шестдесет и едно), съгласно КККР на град Русе, с площ 4145 кв. м. (четири хиляди сто четиридесет и пет кв.м.), ведно със СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка две точка три хиляди сто шестдесет и едно точка едно), съгласно скица № 8526 / 28.07.2008 г. на СГКК - град Русе, със застроена площ 1105 кв. ,м. /хиляда сто и пет кв.м./, брой етажи: 4.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 14:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 23.12.2020

Идентификатор на имота: 63427.2.3161

Индивидуализация на обекта: СГРАДА с идентификатор 63427.2.3161.1

Площ: 4145.00

Местонахождение на имота: град Русе, п.к. 7000, ул. “Николаевска“ № 74

Начална тръжна цена: 1856580.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 18566.00 лв. без ДДС

Депозит: 50000.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация