Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 125

Номер на тръжна процедура: 125

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Стара Загора

Населено място: гр. Чирпан

Област: Стара Загора

Описание: Поземлен имот с идентификатор 81414.502.3931 по КККР на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-1540 от 03.09.2018 г. на ИД на АГКК, с площ 623 кв. м, с ТПТ: Урбанизирана, с НТП: Ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 3108, квартал: 183, парцел: ХVІІІ, при съседи: 81414.502.3108, 81414.502.3927, 81414.502.3928, 81414.502.3929, 81414.502.3930, 81414.502.4240, актуван с АЧДС №9529/30.01.2020 г. в управление на Областния управител.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 20.10.2020

Идентификатор на имота: 81414.502.3931

Индивидуализация на обекта:

Площ: 623.00

Местонахождение на имота: гр. Чирпан

Начална тръжна цена: 10550.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 500.00 лв. без ДДС

Депозит: 1000.00 лв. без ДДС