Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 282

Номер на тръжна процедура: 282

Продавач: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

Населено място: гр.Долна Баня

Област: Софийска област

Описание: 1. НИВА с площ 8.281 дка /осем декара двеста осемдесет и един квадратни метра/, седма категория на земята при неполивни условия, находяща се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, в местността „ЯЙКЪНА”, съставляваща имот № 128012 ; 2. НИВА с площ 6.289дка /шест декара двеста осемдесет и девет квадратни метра/, седма категория на земята при неполивни условия, находяща се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, в местността „ЯЙКЪНА”, съставляваща имот № 128048 ; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: пасище, мера, с площ от 15.946 дка /петнадесет декара деветстотин четиридесет и шест квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 118073 ; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 7.509 дка /седем хиляди петстотин и девет квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006 област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 118088 ; 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 7.507 дка /седем декара петстотин и седем квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 118089 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 4.084 дка /четири декара осемдесет и четири квадратни метра/, седма категория на земята, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местностга „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот 119140; 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 4.733 дка /четири декара седемстотин тридесет и три квадратни метра/, седма категория на земята, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119141; 8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 7.715 дка [седем декара седемстотин и петнадесет квадратни метра/, седма категория на земята, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119142; 9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 7.306 дка /седем декара триста и шест квадратни метра/, седма категория на земята, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот 119143 ; 10.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 4.734 дка /четири декара седемстотин тридесет и четири квадратни метра/, седма категория на земята, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119148 ; 11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: нива, с площ от 6.392 дка (шест декара триста деветдесет и два квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 128025 ; 12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Жилищна територия с площ от 6.028 дка / шест декара двадесет и осем квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, местността „ЯЙКЪНА” съставляващ имот № 119146; 13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Жилищна територия с площ от 7.544 дка (седем декара петстотин четиридесет и четири квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, местността „ЯЙКЪНА” съставляващ имот № 119144; 14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 8.001 дка (осем декара и един квадратен метър), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, местността „МЕРАТА” съставляващ имот № 133088; 15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно индивидуално застрояване, с площ от 18.001 дка (осемнадесет декара и един квадратен метър) седма категория на земята при неполивни условия, находящ се в землището на град Долна Баня ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, в местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119030 ; 16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 5.002 дка /пет декара и два квадратни метра/,находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, в местността „МЕРАТА” съставляващ имот № 131123 ; 17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 5.002 дка / пет декара и два квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „МЕРАТА”, съставляващ имот № 131124 ; 18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 16.867 дка / шестнадесет декара осемстотин шестдесет и седем квадратни метра/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, в местността „ГРОЗДОВА”, съставляващ имот № 119137; 19. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 14.407 дка (четиринадесет декара четиристотин и седем квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот 119093 ; 20. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 5.000 дка (пет декара), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119089 ; 21. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 7.298 дка (седем декара двеста деветдесет и осем квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119154 ; 22. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 6.890 дка (шест декара осемстотин и деветдесет квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119155 ; 23. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 6.999 дка (шест декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра) по нотариален акт, а по скица с площ от 7.000 дка /седем декара/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119156; 24. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 6.999 дка (шест декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 119157; 25. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 6.372 дка (шест декара триста седемдесет и два квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „ЯЙКЪНА”, съставляващ имот № 128024 (сто двадесет и осем хиляди двадесет и четвърти) по плана за земеразделяне на землището на град Долна баня, при граници и съседи на имота: имот № 128030- улица на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128025 — нива на „Яйкъна Ре” ЕАД, имот № 128016- нива на „Училищно наст.-СОУ Неофит Рилски”, имот № 128009- нива на Училищно наст. - СОУ „Неофит Рилски” и имот № 000669- полски път на „Яйкъна Ре” ЕАД. Имотът е образуван от имот № 128008. 26. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, с площ от 6.497 дка (шест декара четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, област Софийска, местността „МЕРАТА” съставляващ имот № 133032; 27.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 102003 (сто и две хиляди и трети), находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, област Софийска, в местност „ДОЛНОБАНСКО”, с начин на трайно ползване-индивидуално застрояване, с площ 4.501 Дка; 28.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 102004 /сто и две хиляди и четири/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, област Софийска, в местността „БЕЛАТА ВОДА”, с начин на трайно ползване-индивидуално застрояване, с площ 3.106 дка; 29. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 122001 /сто двадесет и две хиляди и едно/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, област Софийска, в местността „БЕЛАТА ВОДА”, с начин на трайно ползване -нива, с площ 13.998 дка; 30. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 131122 /сто тридесет и една хиляди сто двадесет и две/, находящ се в землището на град Долна баня, ЕКАТТЕ 22006, община Долна баня, област Софийска, в местността „ЯЙКЪНА”, с начин на трайно ползване- индивидуално застрояване, с площ 7.191 дка;

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 27.07.2021

Идентификатор на имота:

Индивидуализация на обекта:

Площ: 236199.00

Местонахождение на имота: гр.Долна Баня, Софийска област

Начална тръжна цена: 849568.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 16991.00 лв. без ДДС

Депозит: 84957.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг