Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 163

Номер на тръжна процедура: 163

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Сливен

Населено място: с. Злати Войвода

Област: Сливен

Описание: с. Злати войвода, община Сливен, Поземлен имот с идентификатор 30990.501.794 по КККР на с. Злати войвода, община Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-33/22.06.2007 г. на ИД на АК, с площ 3618 кв.м., Начин на трайно ползване: За ветеринарна лечебница, ведно с построените в имота сгради, както следва: - Сграда с идентификатор 30990.501.794.1 със ЗП 70 кв.м., брой надземни етажи: 2, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Здравно заведение; - Сграда с идентификатор 30990.501.794.2 със ЗП 56 кв.м., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Здравно заведение; - Сграда с идентификатор 3009.501.794.3 със ЗП 104 кв.м., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, предназначение: Здравно заведение АДС № 5641/18.07.2018 г. и АДС № 5973/18.06.2019 г.

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 10:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 08.01.2021

Идентификатор на имота: 30990.501.794

Индивидуализация на обекта:

Площ: 3618.00

Местонахождение на имота: с. Злати войвода, община Сливен, област Сливен

Начална тръжна цена: 25240.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 1000.00 лв. без ДДС

Депозит: 10096.00 лв. без ДДС

Причина за отмяна на търг