Агенция за публичните предприятия и контрол

Електронни търгове

Кратка информация за търг 153

Номер на тръжна процедура: 153

Продавач: Областен управител, Областна администрация - Пазарджик

Населено място: Панагюрище

Област: Пазарджик

Описание: ПИ с идентификатор 55302.57.533 с площ 8 073 кв. м. по КККР на гр. Панагюрище, м. ПОД НИКУЛДЕН, актуван с АДС №7386/25.08.2020 г. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята: 9

Тип на процедура: електронен търг

Дата на провеждане на търга: Няма

Начален час на търга: 11:00

Крайна дата за подаване на документи:

Валидност на процедурата: 22.12.2020

Идентификатор на имота: 55302.57.533

Индивидуализация на обекта:

Площ: 8073.00

Местонахождение на имота: гр. Панагюрище, м. ПОД НИКУЛДЕН

Начална тръжна цена: 8040.00 лв. без ДДС

Стъпка за наддаване: 450.00 лв. без ДДС

Депозит: 500.00 лв. без ДДС

Изискуеми документи

Тръжна документация

Причина за отмяна на търг